DGM

Home / Услуги / Виртуална ИТ Инфраструктура / Описание

Описание

DGM предлага гъвкав и ценово ефективен модел за използване на ИТ инфраструктура под формата на услуга. Услугата е изградена на база върхови виртуализационни технологии, които се използват от над 90% от Fortune Global 500 компаниите, като всеки клиент разполага със собствена, оразмерена специално за него, ИТ инфраструктура на корпоративно ниво. Услугата е надеждна, високо производителна, скалируема и лесна за управление. Клиентите получават спокойствието, че тяхната ИТ инфраструктура няма да ги изостави и те могат бързо да реагират на всяко ново бизнес предизвикателство.

Какво е Виртуална ИТ инфраструктура?

Виртуална ИТ Инфраструктурата е услуга, базирана на споделена хардуерна платформа, използваща технологии за виртуализация, която осигурява виртуални компютърни ресурси и независимост на всеки отделен клиент. Компютърните ресурси са групирани във Виртуални ресурсни пулове (ВРП), включващи процесори, памет, дисково пространство и мрежов капацитет. Това позволява да се създават и използват изолирани и защитени виртуални среди за всеки индивидуален клиент.

Всеки клиент има пълен контрол – в рамките на своята Виртуална ИТ инфраструктура може да създава и управлява множество виртуални сървъри и да разпределя наличния капацитет на ВРП между отделните сървъри, според нуждите си. Тъй като всеки клиент може да използва само ресурси от своя ВРП, той използва изцяло независима среда, изолирана на всяко ниво от останалите клиенти.

Размерът и параметрите на всеки ВРП могат да бъдат променяни при поискване във всеки момент. По този начин, клиентът има възможност да използва толкова компютърна мощност, памет и мрежов капацитет, от колкото има нужда, без недостиг и без необходимост от „презапасяване” с допълнителни ресурси

Къде е позиционирана Виртуалната ИТ инфраструктура?

DGM притежава и управлява собствена хардуерна платформа, разположена в Клас А дейта център и използваща редица висок клас технологии за виртуализация на сървъри, дискови масиви и мрежова инфраструктура. Ние наричаме нашата виртуализирана хардуерна платформа „Виртуален дейта център“.

Нашият Виртуален дейта център ни позволява да предоставяме услуги от корпоративно ниво, с качество, надеждност и непрекъсваемост повече от 99.99%.

Услугата Виртуална ИТ инфраструктура работи върху нашия Виртуален дейта център и наследява всички предимства на системната му архитектура. Уникалната архитектура на Виртуалния дейта център на DGM и използваните в него технологии за виртуализация предоставят изключително високи нива на отказоустойчивост, производителност, мащабируемост и сигурност. Допреди няколко години такъв висок клас услуги бяха достъпни единствено за неголям брой големи и богати корпорации.

Как клиентите се свързват с тяхната виртуалната ИТ инфраструктура?

Клиентите обикновено се свързват със своята Виртуална ИТ Инфраструктура посредством дублирани високоскоростни Metropolitan-Area-Network (MAN) връзки, през фибро-оптични кабели. Възможно е и използването на VPN връзка през високоскоростен Интернет достъп.

Във всички случаи DGM може да осигури предварително конфигурирани комуникационни устройства, които не изискват никаква специална операционна среда или допълнителни помещения.