DGM

Home / За Облака / Модели на предоставяне

Модели на предоставяне

Моделите за предоставяне облачни услуги могат да бъдат разделени на четири основни категории: Бизнес процес като услуга (BPaaS), Софтуер като услуга (SaaS), Платформа като услуга (PaaS) и Инфраструктура като услуга (IaaS)

„Бизнес процес като услуга” (BPaaS) на практика е всеки хоризонтален или вертикален бизнес процес, доставян чрез облачни услуги. Обикновено е автоматизиран, което позволява на компаниите да ползват резултатите без на практика да притежават активите, които ги осигуряват. Решенията се предоставят чрез уеб-базирано интегриране на услуги (Web-centric Service Integration) върху споделена инфраструктура, която може да се ползва от множество клиенти.

“Софтуер като услуга” (SaaS) е начин за предоставяне на софтуерни приложения през Интернет. Нарича се още уеб-базиран софтуер, софтуер при поискване или хостнат софтуер. Клиентите получават достъп от множество клиентски устройства до различни приложения без да е необходимо да закупуват скъпи софтуерни или хардуерни решения, като същевременно елиминират необходимостта от комплексни управленски процеси.

„Платформа като услуга” (PaaS) осигурява цялата необходима инфраструктура за разработка и стартиране на приложения в Интернет. С други думи, това е начин да се наеме хардуер, оперативни системи, дисково пространство и мрежови капацитет през Интернет. По този начин ИТ отделите могат да се съсредоточат върху иновациите, вместо върху създаването и поддръжката на сложна инфраструктура.

“Инфраструктура като услуга“ (IaaS) е форма на облачни услуги, при която потребителите използват необходимите им компютърни ресурси за поддръжка на оперативните дейности – като дисково масиви, сървъри, мрежи и др. Както и при всяка друга форма на облачна услуга потребителите не трябва да притежават оборудването и активите, а заплащат за използването на услуга, които им се предоставя върху споделена инфраструктура.

В зависимост от типа бизнес, подходящи облачни услуги могат да бъдат частни, публични или хибридни.

Публичните облачни услуги се предоставят през обществено-достъпна мрежа (Интернет). Доставчикът на услугата осигурява необходимите ресурси, като напр. изчислителна мощност и пространство за съхранение на данни, а потребителите могат да ги наемат и ползват за определено време.

Частните облачни услуги по същество разполагат със същата архитектура и се изграждат, за да осигурят същите функционалности, които дават и публичните. Но те се предоставят за ползване на конкретно отделно предприятие, като са изградени зад защитната стена (Firewall) на компанията.

Разбира се може да има и междинно положение и това са хибридните облачни услуги. Те могат да комбинират различни характеристики на частните и на публичните услуги, за да отговорят на специфичните потребности на всяка организация. При хибридните услуги могат да се интегрират външни и вътрешни методи за доставка.