DGM

Home / За Облака / Дефиниции

Дефиниции

Дефинирането на облачните услуги не е лесна задача. Въпреки че всеки говори за тях, изглежда не всеки има предвид едно и също нещо. И все пак нека опитаме да дадем базови дефиниции, които да хвърлят светлина върху това, за какво става въпрос когато кажем Облак.

Облачните услуги представляват нов модел на потребление на ИТ услуги – при него високотехнологичният продукт (сървъри, дисково пространство, софтуер и др.), се потребяват в реално време през Интернет. Вместо да се инвестира в скъпоструващо оборудване за създаването на ИТ инфраструктура, облачните услуги позволяват компаниите да делегират ИТ дейностите и управлението им към външен доставчик.

Гартнър дефинира облачните услуги като модел на ползване на изчислителни ресурси, при който скалируеми и еластични ИТ базирани ресурси, се доставят под формата на услуга, използвайки интернет технологии. Различните организации имат свои собствени дефиниции за този термин, но най-често те включват три отличителни функционалности, които различават Облачните услуги от традиционния хостинг:

  • Осигуряват се според търсенето, обикновено се продава на час или минута.
  • Еластични са – потребителят може да избере колкото услуги желае и да ги променя съгласно потребностите си
  • Управляват се изцяло от доставчика – практически потребителят не се нуждае от нищо, освен персонален компютър и достъп до интернет.

За тези, които се интересуват от официални дефиниции Американския национален институт по стандартизация и технологии (NIST) определя облачните услуги като „Модел, позволяващ повсеместен, удобен достъп при поискване през интернет до споделен пул от конфигурируеми изчислителни ресурси (напр. мрежи, сървъри, дискови масиви, приложения и услуги), които могат да бъдат предоставени и пуснати бързо, с минимални усилия.“