DGM

Home / За Облака / От бизнес гледна точка

От бизнес гледна точка

Облачните услуги помагат на бизнеса значително да подобри своите способности. В изследване на IBM от 2012 г. над половината от анкетираните компании определят откриването на нови канали за доставка и маркетинг, както и развитието на нови източници на приходи като съществени ползи от облачните услуги. Нещо повече, почти половината от тях споделят, че възнамеряват през следващите три години да използват облачните технологии като инструмент за иновации в бизнес модела.

На облачните услуги се гледа като на инструмент за постигане на конкурентни предимства и за създаване и подобряване на предложението към клиентите.

Чрез оползотворяване на облачните услуги, компаниите могат да подобрят производителността си в шест аспекта, предопределящи развитието им:

  • Гъвкави разходи: компаниите могат да контролират разходите и да ги планират по-ефективно, като преминат от фиксирани към променливи разходи. Те могат да избират модела на ценообразуване и плащат само когато е необходимо по предпочитания от тях начин
  • Мащабируемост на бизнеса: облачните услуги позволяват на бизнеса да развива способностите си без никакви ограничения и без заплаха за бюджета си.
  • Адаптивност към пазарните промени: Поради начина, по който намаляват времето за бизнес процесите, компаниите могат да използват облачните услуги да експериментират и бързо да решат, какво работи добре при определени условия.
  • Опростяване: от една страна облачните услуги позволяват на компаниите да правят все по-комплексни продукти, а от друга – те значително опростяват взаимодействието с потребители и клиенти.
  • Контекстни промени: облачните услуги позволяват на бизнеса да остане релевантен за потребителите, защото позволяват предоставянето на напълно фокусирани върху потребителя решения
  • Подобрена свързаност: чрез внедряване на облачните услуги бизнесът може да разчита на развитие на нови мрежи за създаване на нови бизнеси.

В заключение облачните услуги могат да осигурят на бизнеса най-ефективните средства за подобряване на обслужването на клиенти, разширяване на продуктовите предложения и развитие на иновациите.